Ana Sayfa SUNUŞ

Sunuş

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte İslam ülkeleri ile ilgili faaliyetlerin yoğunlaştırılması planlanmış, 2007 Ekim ayında İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi ile başlatılan faaliyetlerin İslam ülkelerinin diğer sorunlarını da kuşatacak şekilde ele alındığı inceleme ve araştırmalara ağırlık verilmesi biçiminde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede icra olunan 2009 İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresinin ardından 28-30 Ocak 2010'da İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Düzenlenmiştir. Forum sırasında alınan ortak kararlardan biri de İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu - İSTTP adı altında bir platform oluşturulması olmuştur. Platform ile İslam ülkeleri ile ilgili düşünsel faaliyetlerin bütünleşmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Konjonktürel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle giderek küreselleşen günümüz dünyasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde birbiri ile iletişime girmeyen ülke neredeyse kalmamış durumdadır. Dünya ile birlikte İslam ülkelerinde de siyasi, sosyokütürel ve iktisadi anlamda ciddi değişim ve etkileşimler söz konusudur.

İslam ülkeleri 21. yüzyılda pek çok problemle karşı karşıyadırlar ve bu problemlerin çözümü başta hoşgörü ve ılımlılığın teşviki, modernleşme, eğitim, bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda reformların yapılması, ticaretin geliştirilmesi, iyi yönetişim anlayışının yaygınlaştırılması, insan haklarının iyileştirilmesi ve İslam'ın öngördüğü aile yapısının korunması gibi konulardaki faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına bağlıdır.

İslam ülkelerinin söz konusu faaliyet alanlarında başarılı olabilmeleri; ortak çıkarların ve meşru hakların birlikte savunulması, İslam ülkelerini güç durumda bırakan problemlerin çözümü için harcanan çabalarda iş birliği ve koordinasyon sağlanması, İslam ülkelerinin küresel siyasi, ekonomik ve sosyal karar alma mekanizmalarına aktif katılımı, İslam ülkeleri arasında ekonomik bütünleşmeye yönelik ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılmasına bağlıdır. Aynı zamanda İslam'ın gerçek imajının korunması, diğer medeniyetlerin ve dinlerin üyeleri ile diyalogun geliştirilmesi, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaların barışçı yollardan çözümlenebilmesi için gerekli adımların atılması, iyi yönetişim, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin ulusal ve uluslararası düzeyde iyileştirilmesi gibi konularda ilerleme sağlanması da bu bağlamda son derece büyük önem arz etmektedir.

Medeniyetin her katmanında yaşanan gelişmeler, devletler kadar sivil toplumu da yakından ilgilendirmektedir. Karşımıza çıkan sorunları aşmak ve yeni açılımlar yakalamak için hadiselere daha geniş ve farklı bakış açıları ile çok boyutlu öneriler getirerek müşterek azami faydalar sağlamak adına; bilim ve fikir insanlarının, analiz ve strateji uzmanlarının bir araya gelerek ülkelerindeki, bölgelerindeki ve dünyadaki gelişmelere dair güncel bilgileri derlemesi, işlemesi, ileriye yönelik dinamik, etkin ve gerçekçi diyaloglar geliştirmesi artık bir zorunluluk olmuştur.

Özellikle; düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde yapacakları katkılar ile hem devlet hem de sivil toplum boyutunda, bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelerin yakından izlenmesi, sahip olunan bilgilerin paylaşılarak birlikte değerlendirilmesi, güncele ve geleceğe dair yapıcı diyaloglar geliştirilmesi mümkün olacaktır. Başka türlü, ne olası sorunların çözümü, ne de karşılaşılacak yeni fırsatların etkin biçimde değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin seçkin düşünce kuruluşları temsilcilerine yönelik olarak kurulan İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu'nun "Barış Medeniyeti"nin inşasına ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı

 

 

 

 

Duyurular

SONUÇ RAPORU ( TASLAK )

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun birincisinde oluşturulması önerilen, ikincisinde teyit edilen; ilk toplantısı 1 Mart 2012’de Bakü’de, 2. toplantısı 25 Mart 2013’te Kahire’de, 3. toplantısı 28 Ekim 2013’te Bağdat’ta, 4. toplantısı 20 Şubat 2014’te yine Bağdat’ta düzenlenen ISTTP (İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu) Akil Kişiler Kurulu 5. toplantısı 8 Mart 2015’te İslamabad’da 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu marjında gerçekleştirilmiştir:

 

A. ISTTP Akil Kişiler Kurulu ve Diğer Katılımcılar Ortak Listesi

 

Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı, Türkiye

Büyükelçi (E) Ömür ORHUN, İİT Danışmanı & TASAM, Türkiye

Prof. Dr. Zaleha KAMARUDDIN, Malezya İslam Üniversitesi Rektörü

Büyükelçi Dr. Mostafa DOLATYAR, IPIS Genel Direktörü, İran

Senator Müshahid Hussaın SYED, IPRI ( Islamabad Policy Research Institute )

Büyükelçi Humayun KABIR, BEI ( Bangladesh Enterprise Institute ) Direktörü, Bangladeş

Prof. Shamseldin Zeinal ABDIN, Khartum University, Sudan

Elnur ASLANOV, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Siyasi Analiz ve Enformasyon Departmanı, Azerbaycan

Dr. Abdulaziz SAGER, GRC ( Gulf Research Center ) Başkanı, BAE

Major General (E.) Muniruzzaman, Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS)

Büyükelçi (E) Murat İLHAN, TASAM, Türkiye

Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Türkiye

Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV, İSTTP (İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu) Genel Sekreteri, Türkiye

Dr. Hatem EL KADI, IDSC Başkanı, Egypt

 

B. ISTTP 5. Akil Kişiler Kurulu Toplantısı Gündemi

 

01. Giriş

02. Akil Kişiler Kurulunun görevleri, işlevleri ve yeni üyeleri (2015 Eylem Planı)

03. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun kurumsallaşması ile ilgili müzakereler

04. İslam Dünyası’nda ve küresel düzeyde görülen gelişmeler karşısında Forum’un işlevi ve geleceği

05. İslam Ülkeleri’nde değişim ve dönüşüme düşünce kuruluşlarının stratejik katkılarına dair öneriler

06. İslam Ülkeleri’nin düşünce kuruluşları ile Batı’daki emsalleri arasındaki etkileşim üzerine mülahazalar

07. Diğer meseleler

 

Dökümanın tamamı için tıklayın.