Ana Sayfa NEWS BAGHDAT DECLARATION

BAGHDAT DECLARATION

E-mail Print PDF

BAGHDAT DECLARATION ( DRAFT )

5TH THINK TANKS FORUM OF OIC COUNTRIES

21-22 February 2014, Baghdad

The 5th Think Tanks Forum of OIC Countries has been held in Baghdad, Iraq on 21-22 February 2014 by the Iraqi Prime Group for Strategic Studies and TASAM ( Turkish Asian Center for Strategic Studies ) with the support of the Ministry of Communications of Iraq, the OIC ( Organization of Islamic Cooperation ) and with the contribution of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. The Forum addressed the topic of Unity in Diversity in the Islamic World as a Source of Power by giving the opportunity to think tanks operating in OIC countries to present policy papers and holding constructive dialogue in order to conclude relevant recommendations and means of their implementation. Think tanks from Europe and the US also were represented in the Forum.

The participants;

Emphasizing the significance of the Forum and recognizing the contributions and recommendations that had been discussed during the past four forums, which were held in Istanbul, Baku and Cairo, providing a platform for communication and dialogue around crucial issues listed on the OIC agenda,

References were made to previous statements of the OIC, such as the decisions of the 6th Islamic Summit Conference held on 9-11 December 1991 in Dakar and the 4th Extraordinary Session of the Islamic Summit in Mecca on 14-15 August 2012, which addressed the issue of unity, solidarity and harmony among Muslims, stressing its importance in overcoming sectarian, ethnic and religious issues, as well as its positive impact on developmental, economic, political and social challenges that many OIC Countries face,

Noting that religious and cultural diversity provides an opportunity to OIC Countries if they use it as a motivating force for making positive contributions to the socioeconomic development of multi ethnic or multicultural societies and underlining Islam’s message of equality, fairness and harmony,

Noting that economic interdependence can lead to greater cooperation at international fora and international financial institutions which can supplement member states’ efforts in achieving not only economic prosperity but also a solid basis to achieve unity among OIC Countries,

Underlining the role of women in providing internal and external peace and harmony,

Drawing attention to the need to formulate a clear vision about values and the culture of peace, tolerance, unity and respect and to develop the role of the OIC in this field and to facilitate constructive interactions among the peoples of OIC Countries,

Underlining the need to strengthen civil societies in all OIC Countries,

Also underling the need to take concrete steps in combating terrorism and extremism as a means to ensure global peace and stability,

Have concluded following:

OIC Countries should give more weight to channels of political communication and public diplomacy and should rationally evaluate external efforts and their own internal weaknesses that may have caused divisions either on the basis of political differences or varying interpretations of Islam.

OIC Countries need to work in tandem with each other and look for their own homegrown solutions that are most suited for improving the state of OIC societies.

Religious scholars should dissuade the followers of Islam from criticizing ethnic and cultural dissimilarities that exist in societies. At the same time, Muslim scholars, academicians, intellectuals and the media ought to play a proactive role in undertaking research and promoting dialogue and discourse among themselves and their constituencies to deliberate on addressing the issues of human rights, rule of law, intolerance, extremism and sectarianism.

Religious bodies, media, civil society organizations, regional and global international organizations and states need to play an important role in promoting fundamental freedoms, rule of law, human rights, cooperation, understanding, dialogue, tolerance and respect for religious and cultural diversity.

Women in OIC Countries need more education and empowerment to order increase their contributions in the preventing of conflicts. What OIC Countries need is “women diplomacy”, i.e. a much larger participation of women in conventional official diplomacy and in second-track diplomacy.

OIC Countries should establish sectorial diplomacy channels especially in defense and security matters and ensure sectorial and financial deepening on the basis of interdependence.

OIC Countries should review their present structures and reorganize state institutions to adapt to the globally changing nature of states, observing the balance between power and justice.

In order to pursue common goals and provide domestic peace through competition and rapid development, OIC Countries should promote specific future vision projects such as 2023 and 2030 for each member.

OIC member states should perform political reforms to rotate power in a peaceful and democratic framework.

It has been decided to submit this declaration to the high attention of the Secretary General of the UN, the Secretary General of the OIC and the state managements in the OIC Countries.

Finally, the participants noted with appreciation that the 6th Think Tanks Forum of OIC Countries will be held on 11-12 March 2015 in Islamabad - the capital of Pakistan -, which will be hosted by IPRI ( Islamabad Policy Research Institute ).

22 February 2014, Baghdad

 

 

Bu çerçevede katılımcılar;

 

Forum’un önemini dile getirerek İstanbul, Bakü ve Kahire’de daha önce gerçekleştirilen ve İİT gündemindeki önemli sorunların ele alınması için bir diyalog ve iletişim ortamı sunan önceki dört Forum’un katkılarını ve tavsiyelerini takdirle vurgulamıştır.

 

9-11 Aralık 1991 Dakar 6. İslami Zirve Konferansı, 14-15 Ağustos 2012 Mekke İslam Zirvesi 4. Olağanüstü Oturumu gibi İİT’nin, İslam Dünyasında dayanışma ve uyumun gerekliliğine işaret eden ve bunun mezhepsel, etnik, dinî sorunlarla baş etme ve kalkınma, ekonomi, siyaset, toplum ile ilgili güçlükleri aşma noktasındaki önemini vurgulayan önceki deklarasyonlarına gönderme yapmıştır.

 

Etnik ve dinî farklılıkların, çok kültürlü ve çok etnikli toplumların sosyoekonomik kalkınmalarını teşvik edici bir unsur olarak kullanılmaları halinde, İİT Ülkeleri için ciddi fırsatlar sunduğunu not etmiş ve İslam’ın eşitlik, adalet ve uyum mesajlarının altını çizmiştir.

 

Ekonomik karşılıklı bağımlılığın uluslararası alanda daha büyük işbirliğinin önünü açabileceğini belirtmiş; finansal kurumların, üye ülkelerin ekonomik refahı gerçekleştirme çabalarını destekleme konusunda önemli olduklarını, ama aynı zamanda İİT Ülkeleri arasında birliğin sağlanması için de somut temel teşkil ettiklerini not etmiştir.

 

İçeride ve dışarıda barış ve uyumun sağlanması noktasında kadınların rolünün önemini vurgulamıştır.

 

Barış, hoşgörü, birlik ve saygı kültürü ve değerlerle ilgili net bir vizyon geliştirilmesine, İİT’nin bu noktada oynayabileceği role ve İİT Ülkeleri halkları arasındaki yapıcı etkileşimin artırılmasına olan ihtiyaca dikkat çekmiştir.

 

Tüm İİT Ülkelerinde sivil toplumun güçlendirilmesine olan ihtiyacın altını çizmiştir.

 

Ayrıca, küresel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla terörizm ve aşırılıkçılık ile mücadelede somut adımlar atılması gerektiğini vurgulamıştır.

 

Katılımcılar şu sonuçlara varmışlardır:

 

İİT Ülkelerinin siyasi iletişim kanallarına ve kamu diplomasisine daha fazla önem vermeleri, siyasi farklılıklar veya İslam’ın farklı yorumlarından kaynaklanan ayrışmalar üzerinde dış aktörlerin çabalarını ve kendi zaaflarını iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

 

İİT Ülkelerinin kendi toplumlarının durumlarını iyileştirmek için en uygun özgün yerel çözüm yollarını araştırmaları ve birbirlerini destekleyecek şekilde çalışmaları gerekmektedir;

 

Din adamları, İslam’ın bağlılarını toplumlardaki mevcut etnik ve kültürel farklılıkları eleştirmekten vazgeçirmelidir. Aynı zamanda Müslüman âlimler, akademisyenler, aydınlar ve medya bir takım araştırma programları geliştirmeli; insan hakları, hukukun üstünlüğü, hoşgörüsüzlük, aşırılıkçılık ve mezhepçilik gibi konularda çalışmalar yapmak üzere kendi aralarında ve İİT Ülkelerinin toplumları arasında diyaloğun ve barış söyleminin geliştirilmesi konusunda öncülük etmelidirler.

 

Dini kurumlar ve oluşumlar, medya, STK’lar, bölgesel ve küresel uluslararası örgütler ile devletler temel özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, işbirliğinin, anlayışın, diyaloğun, hoşgörünün ve dinî - kültürel farklılıklara saygının geliştirilmesi için önemli rol oynamalıdır.

 

İİT Ülkelerinde kadınlar, çatışmaların engellenmesi noktasında katkılarının artırılması için eğitilmeli ve güçlendirilmelidir. İİT Ülkelerinin ihtiyaç duyduğu şey “kadın diplomasisi”, yani kadınların geleneksel resmî diplomasiye ve sivil diplomasiye daha fazla katılmalarının sağlanmasıdır.

 

İİT Ülkeleri savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere farklı sektörel diplomasi alanları geliştirmeli, karşılıklı bağımlılık temelinde finansal ve sektörel derinleşme sağlamalıdır.

 

İİT Ülkeleri mevcut kurumsal yapılarını gözden geçirmeli ve devlet kurumlarını devletlerin küresel düzeyde değişmekte olan doğasına uyum sağlamak üzere güç ve adalet dengesini gözeterek yeniden örgütlemelidirler.

 

İİT Ülkeleri ortak amaçların gerçekleştirilmesi, iç barışın rekabet ve hızlı kalkınma yoluyla sağlanması amacıyla her ülke için 2023, 2030 gibi özgün gelecek vizyonu projeleri geliştirmelidirler.

 

İİT Ülkeleri iktidarın demokratik ve barışçıl yollardan el değiştirmesi için gerekli siyasi reformları gerçekleştirmelidirler.

 

Bu deklarasyonun BM Genel Sekreteri’nin, İİT Genel Sekreteri’nin ve İİT Ülkelerinin devlet yöneticilerinin yüksek dikkatlerine sunulması kararlaştırılmıştır.

 

Son olarak, katılımcılar, 6. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun IPRI ( Islamabad Policy Research Institute ) ev sahipliğinde 11-12 Mart 2015 tarihlerinde - Pakistan’ın başkenti - İslamabad’da gerçekleştirilecek olmasını takdirle karşılamışlardır.

 

22 Şubat 2014, Bağdat

 

Last Updated ( Monday, 09 March 2015 00:19 )  

 

Announcements

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek.


Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Güvenlik Komitesi ev sahipliğinde icra edilecek. Programın hemen öncesinde, 6 Mart 2015 Cuma günü Forum çerçevesinde kurulan İSTTP* ( İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ) Akil Kişiler Kurulu**’nun 5. Toplantısı da icra edilecek ( resmi sitesi: www.isttp.org ).